30 Aralık 2018 Pazar

Hurafe Sözü Nereden Geliyor?


Acarlar Longozu


İbni Kelbi'nin rivayetine göre "Hurafe", Medine etrafında yaşayan kabileye mensup biridir. Bu kimse bir müddet sonra, ortadan kaybolmuştu. Daha sonra ortaya çıkıp hatıralarını, yaşadıklarını anlatarak aklın kabul edemeyeceği şeyler söyleyince kavmi kendisini yalanlamış ve bundan sonra bu tür yalanlara "Hurafe'nin sözü" demişlerdi.


İNSAN VE HAYAT
Aralık 2014

28 Aralık 2018 Cuma

Allah İçin Sevmek, O'nun (C.C.) İçin BuğzetmekAllahü Teâlâ peygamberlerinden birine vahiy gönderdi ve buyurdu ki: «Zahitliği seçmekle kendi rahatını düşündün. Zira bununla dünya ve dünya sıkıntılarından kurtuldun. Bana ibadetle meşgul olmanda kendi izzetini elde ettin. Fakat dikkat et, sevdiklerimi benim için sevdin mi, düşmanlarıma benim için düşmanlık ettin mi?».Allahü Teâlâ İsâ aleyhisselâm'a vahiy gönderdi. «Eğer göktekilerin ve yerdekilerin ibadetlerini yapsan, sevdiğini benim için sevmedikçe, düşmanını benim için düşman tutmadıkça, hiçbirinin faydası yoktur». İsâ (aleyhisselâm) buyurdu ki: «Allah'a isyan edenlere düşman olmakla kendinizi, Allahü Teâlâ'ya sevdiriniz, âsilerden uzak durmakla Allahü Teâlâ'ya yaklaşınız. Onlara sert davranmakla Allahü Teâlâ'nın rızasını kazanınız». Yâ Rûhallah, kiminle oturalım dediklerinde, «Gördüğünüz zaman, size Allahü Teâlâ'yı hatırlatan, sözleri ilminizi artıran, amelleri ve işleri size âhiret için çok çalışma şevk ve zevkini veren kimselerle oturunuz», buyurdu.
Allahü Teâlâ, Dâvud aleyhisselâm'a vahiy gönderdi: «Yâ Dâvud, niçin insanlardan kaçıyor, yalnız oturuyorsun?» «Yâ Rabbi, senin sevgin, insanları hatırlamayı kalbimden sildi, hepsinden kaçar oldum» dedi Allahü Teâlâ, «Ey Dâvud, uyanık ol! Kendine dostlar, kardeşler ara. Din uğrunda sana yardımcı olmayanlardan da uzak ol, çünkü kalbini karartır ve şükürden uzak tutarlar», buyurdu.


KİMYÂ-İ SAÂDET
Hüccetülislam İmam Gazâlî

25 Aralık 2018 Salı

Ahmed İbn-i Hanbel (R.H.)
Bizzat halife Mu'tasım'ın kabul edip yaymaya çalıştığı bir görüş, Mü'minleri kalbinden yaralamıştı. Koskoca Halife bunu nasıl söyleyebilirdi. Halife Me'mun'dan sonra Mu'tasım da, Kur'an-ı Kerim'in, mahlûk olduğuna inanmıştı. Üstelik Mu'tasım işi daha da ileri götürmüş ve ülkenin dört bir yanına şu haberi salıvermişti:
"Bütün âlimler sorguya çekilecek, kim, 'Kur'an mahlûk değildir' derse, derhal başı kesilip Bağdat'a gönderilecektir."

Bu bâtıl fikre ilk karşı çıkan, İmam Ahmed İbn-i Hanbel olmuştu. Kur'an-ı Mahlûk, yani, Allah'ın kelâmı değil de, O'nun yarattığı bir varlık olduğu şeklindeki uydurulmuş iddiayı şiddetle reddetmiş ve:
"Kur'an mahlûk değildir! Allah'ın sıfatları gibi O'ndandır ve O'nunladır!" demişti.

Halîfenin kesin emrini işiten talebeleri ve ahâlî Ahmed b. Hanbel'e:
"Hayatın tehlikede. Kalben inanmasan bile, yalnızca dilinle istedikleri şeyleri söylesen olmaz mı?" diye yalvarıyorlardı.

Dört hak mezhepten birisi olan Hanbelî Mezhebinin imamı Ahmed b. Hanbel onlara şu cevabı veriyordu:
"Asla! Âlimler hakikati söylemekten çekinirlerse, cahiller ne yapmaz? Âlimler Hakkı tesbit ve ilân vazifesini ifa edecektir?"

Yakalanarak Bağdat'a götürülüp, halîfenin huzuruna çıkarılan Ahmed İbn-i Hanbel gerçeği Halîfenin yüzüne haykırır. Buna çok öfkelenen Mu'tasım, değerli âlimin kırbaçlanmasını ve zindanda tutulmasını emreder. Bunun üzerine Ahmed b. Hanbel acımasızca kırbaçlanır.
Kırbaç darbeleri altında baygın düşen büyük âlim zindana atılır. Yaklaşık yirmi sekiz ay zindanda kalan İmam-ı Ahmed b. Hanbel kendisine başına gelenler hakkında ne düşündüğünü soranlara şöyle diyordu:
"Akıllarınca, Allah yolunda bir hayır işletmek için beni kırbaçlayanlara Allah'tan hidâyet dilerim!"

Büyük Müctehid'in sıhhati zindanda iyice bozuldu. Çıktıktan sonra hastalığı ilerledi. O vaziyette iken bile talebelerine ders vermeyi ihmal etmiyor, zaman zaman da ahâliye nasihatlerde bulunuyordu.

Ahmed b. Hanbel, H. 241 tarihinde uğradığı işkencelerin tesiri ile vefat etti. Onun vefatı bütün Mü'minleri üzmüştü. Herkes onu hürmet ve muhabbetle yâdediyordu...


MEŞHURLARIN SON ANLARI
Burhan Bozgeyik


22 Aralık 2018 Cumartesi

Mütevazı OlmakBir gece Ömer b. Abdülaziz'e misafir geldi. O bir şey yazıyor, mîsâfiri de yanında oturuyordu.

Lambasının yağı azaldı, sönecek gibi oldu.
Misafiri:
— Yâ Emîrel mü'minîn! Kalkıp lambaya yağ koyayım mı?" deyince Ömer b. Abdülaziz şu cevabı verdi:
Misafirine iş gördürmek, insanın mürüvvetine delil sayılmaz.

Misafir tekrar şöyle dedi:
O halde hizmetçiyi kaldırayım mı?
Buna da şu cevabı aldı:
O da olmaz; daha akşamın ilk uykusundadır.
Bundan sonra Ömer b. Abdülaziz kendisi kalktı. Yağ kabını aldı. Lambasını doldurdu.
Onun bu halini gören misafir şöyle dedi:
Ama bu işi kendin yaptın; neden?
Buna da şu cevabı verdi:
— Bu işi yapmaya giderken Ömer'dim. Yaptım, bitirdim, yine Ömer'im. İnsanların Allah katında hayırlısı, tevâzû sahibi olanlarıdır.TENBİHÜL GÂFİLİN BOSTANÜL ÂRİFİN
Ebu'l-Leys Semerkandî


20 Aralık 2018 Perşembe

Gıybet Ve Zan


Ümraniye/Osmangazi Korusu

Selman Farisî bir toplulukla sefere çıkmıştı. Aralarında Hz. Ömer de vardı. Bir yere indiler. Çardaklarını kurdular. Sofralarını hazırladılar.
Bu sırada Selman onlara yardım edemeden uyudu. Oradakilerden bâzıları şöyle dediler:
Bu adam hazıra konmak istiyor. Kurulmuş çardak, yapılmış yemek bekliyor.

Hz. Selman (r.a.) uyanınca şöyle dediler:
— Resûlüllah'a git bize katık iste. Yemeğimize katık yapalım. Selman, Resûlüllah (s.a.v.)'a gidip durumu anlattı. Resûlüllah (s.a.v.) şöyle buyurdu:
— Onlara git söyle; onlar katık bulup yediler.

Selman gelip onlara söyleyince şöyle dediler:
— Biz daha bir şey yemedik ki.
Selman dedi ki:
— Resûlüllah (s.a.v.) yalan söylemez. Gidin, durumu kendiniz bildirin.

Resûlüllah'a gittiler, Resûlüllah (s.a.v.) onlara şöyle buyurdu:
— Arkadaşınız uyurken diyeceğinizi dediniz, katığınızı aldınız.

Bundan sonra onlara şu âyet-i kerimeyi okudu:
"Ey îman edenler! Zannın birçoğundan sakının; çünkü, zannın bazısı günahtır. (Hucûrât sûresi, âyet: 12)


TENBİHÜL GÂFİLİN BOSTANÜL ÂRİFİN
Ebu'l-Leys Semerkandî

18 Aralık 2018 Salı

Terbiye
"Görmez misin ki, dağlarda kendi kendine biten ağaçların meyveleri yenmez; yense bile hoşa gitmez."17 Aralık 2018 Pazartesi

İlk İnsan Ateşi Biliyordu
Âdem Aleyhisselâm yeryüzüne indiğinde, Cebrail Aleyhisselâm, Mâlik'e (cehennem sorumlusu meleğe) gitti. Âdem Aleyhisselâm (ve insanlar) için ondan, cehennem ateşinden bir parça köz aldı. Âdem Aleyhisselâm ona elini uzattığında elinin içi yandı. Ve sordu:
-"Bu nedir ey Cebrâil?"

Cebrâil Aleyhisselâm:
-"Bu cehennem ateşinin közlerinden bir cüzdür. Bunu tam yetmiş kere yıkadım. Sonra onu sana getirdim. Bu ateşin üzerine odun koy, ekmek pişir, (yemek pişir) ve ye!" dedi.

Sonra Âdem Aleyhisselâm ağladı. Ve:
-"Evladımı nasıl bu cehennem ateşinin sıcaklığından koruyabilirim?"

Cebrail Aleyhisselâm:
-"Senin itaatkâr evladlarını yakmaya cehenneme yol yoktur!"


RÛHU'L BEYAN
İsmail Hakkı Bursevî


15 Aralık 2018 Cumartesi

Bundan Sonra...


Selman Fârisî (r.a.) Medâin valisi iken pazarı geziyordu. Oranın zenginlerinden biri, pazardan bir şey almıştı. Aldığı şeyi taşıtmak için birine bakıyordu. Gözü Selman (r.a.)'a takıldı. Onun hâline baktı, hamal sandı.
— Gel de şunu taşı, dedi. O, hiç sesini çıkarmadan geldi; yükü sırtına aldı. Yolda giderken, halk onu karşılıyor ve şöyle diyordu:
Allah emirin iyiliğini versin. Biz taşıyalım.
Ama Selman (r.a.), vermedi.

Yükü taşıtan adam, içinden kendini ayıplıyor ve şöyle diyordu;
Yazıklar olsun! Bula bula, emiri mi buldum?
Bir yandan da ondan özür diliyor ve şöyle diyordu:
Allah sana iyilikler versin; ben seni tanımadım.

Buna karşılık Selman Fârisî (r.a.) şöyle diyordu:
— Devam edelim.


Adamın evine kadar o yükü taşıdı.
Bundan sonra, adam şöyle dedi:
Bundan sonra hiç kimseyi hizmetimde kullanmayacağım.


TENBİHÜL GÂFİLİN BOSTANÜL ÂRİFİN
Ebu'l-Leys Semerkandî


14 Aralık 2018 Cuma

Boş Sözler


Ellahuekber Ellahuekber


Bir hakîm [Feylesof] hikmet'e dâir üçyüz altmış eser yazdı da ancak hakîm ünvanını aldı. Allahu Tealâ o zamanın Peygamberine vahy etti: «O adam'a söyle, yer yüzünü, boş sözlerle doldurdu. Bunlardan hiç biriyle benim rızâmı düşünmedi. Ben onun bu hezeyanlarının hiç birini kabul etmem.»

Bu haberi alan hakim yaptığına pişman oldu ve bu işi terk etti. İnsanlar arasına girdi, sokaklarda yürüdü ve tevazu göstermeğe başladı. Bunun üzerine Allahu Teâlâ Peygamberine, «Şimdi rızâmı kazanmıştır.» diye, haber verdi.»


İHYA-U ULÛMİDDÎN (İlim Kitabı)
İmam Gazâli

11 Aralık 2018 Salı

Kemâl Nedir?


Kurbağa


Hikâye olunduğu gibi: Şeyh Ebû Saîd hazretlerine denildi:
-"Falanca kişi, suyun üzerinde yürüyor?"

Buyurdular:
-"Balıklar ve kurbağalar da bu şekildedirler!"

ve kendisine denildi:
-"Falanca kişi havada uçuyor?"

Buyurdular:
-"Kuşlar da bu şekilde havada uçuyorlar!"

ve denildi:
-"Falanca kişi, bir anda doğu ve batıya ulaşabilmektedir?"

buyurdular:
-"Şeytan da bu şekilde hareket etmektedir!"

ve soruldu:
-"Sana göre kemâl nedir?"

Buyurdular:
-"Kemâl, senin zahirde halk ile beraber olman; bâtında ise Hak Teâlâ hazretleriyle olmandır!"


RÛHU'L BEYAN
İsmail Hakkı Bursevî

9 Aralık 2018 Pazar

Ağaca Çıksa Pabucu Yerde Kalmaz
Nasrettin hoca bir gün ayağında yeni pabuçları ile dolaşırken, mahallenin şakacı afacanları, pabuçlarını saklamak ve Hoca'ya arattırmak için bir plan kurmuşlar.
Hoca karşıdan gelirken, güya kendi aralarında bahse giriyormuş gibi davranarak, yüksek sesle konuşmuşlar. Hoca şu ağaca çıkar, çıkamaz diye çekişmişler.

Hoca çocukların yapmacık hallerinden kuşkuya düşmüş; işin içinde bir bit yeniği sezmiş. 

Çocuklar, aralarında bahse tutuştuklarını söylemişler ve, Hoca'ya ağaca çıkıp çıkamayacağını sormuşlar. Çıkarım elbet, demiş hoca ve yeni pabuçlarını koynuna soktuğu gibi başlamış ağaca tırmanmaya. Çocuklar hep bir ağızdan:
Hocam, pabuçlarını yerde bırak, ağacın üstünde onları  ne yapacaksın? Diye sorunca, işi anlayan Hoca, cevabı yapıştırmış:
Belki ağaçtan öteye, karşıma bir yok çıkar.

Akıllı ve uyanık kişiler için "ağaca çıksa, pabucu yerde kalmaz" denmesi, bu fıkradan kalmıştır.


İNSAN VE HAYAT
Mart 2010

8 Aralık 2018 Cumartesi

Makam
"İnsanlar yanında makam ve mevki arzuladığın halde, Allah katında bir makam ve mertebeye göz dikme."5 Aralık 2018 Çarşamba

Tek
Bu fakir (Muhammed Hâşim Kişmî), huzurlarında (İmam-ı Rabbani hazretlerinden bahsediyor) idim. Mevlânâ Sâlihi Hatlânî'ye emir buyurup: "Bahçeden birkaç karanfil alıp getir" dediler. O da altı tane karanfil alıp getirdi. Azarladılar ve:
"Bizim sofimiz şu kadarını da mı duymamıştır ki, "Allahü Teâlâ tektir ve teki sever". Tek'e riayet ve dikkat müstehâbdır. İnsanlar müstehâbı ne zannediyorlar? Müstehâb, Allahü Teâlâ'nın sevdiği şeydir. Eğer dünyayı ve ahireti Allahü Teâlâ'nın sevdiği bir şey için verseler, hiç bir şey vermemiş olurlar", buyurdu. Sonra buyurdular:
"Biz müstehâba o kadar riâyet ederiz ki, yüzümüzü yıkarken önce suyu sağ tarafımıza getiririz. Çünkü sağdan başlamak müstehâbdır."


BEREKÂT
(İmam-ı Rabbani Ve Yolundakiler)
Muhammed Hâşim Kişmî


3 Aralık 2018 Pazartesi

Aman Bakla Dökülmesin
Keçi deresinden geçmemiz gerekiyordu. Alay kumandanım;
-Bu sırat köprüsüdür. Önce ben geçeyim, sonra siz geçersiniz, dedi ve koşarak karşıya geçti.
Sonra da ben geçtim. Düşmanın makineli tüfekleri durmadan çalışıyordu. Arkama dönüp baktığımda ne göreyim?
Bir Mehmetçik elinde bakraçları, ateşe aldırmadan yavaş yavaş ilerliyordu,
-Koş! Koş! Vurulacaksın! diye bağırmama rağmen o hiç aldırış etmedi. Yanımıza gelince niçin koşmadığını sordum.
-Koşarsam bakraçlardaki bakla çorbası dökülür arkadaşlarım aç kalır kumandanım! Düşmandan korkulmaz...

Arkadaşları için kendi hayatını hiçe sayan böyle bir sahne başka milletlerin tarihlerinde yaşanmış olabileceğini hiç tahmin edemiyorum. "Çanakkale Ruhu" işte bu olsa gerek!..

11. Tüm. Kur. Bşk. Şükrü Naili Bey


DUR YOLCU
Salim Dağ

30 Kasım 2018 Cuma

Buna Güç Yetiremiyorum
Birine ölüm zamanı yaklaştığı zaman «LA ÎLAHE İLLALLAH de» denildi.

O da «Ben (bunu söylemeye) güç yetiremiyorum», dedi.

Bunun üzerine kendisinden «Bundan seni men eden nedir?» diye sorulunca o, «Bir gün karşımda durup mendil satın almakta olan bir kadının güzel yerlerine bakmıştım» dedi.ÖLÜM, KIYÂMET, ÂHİRET VE ÂHİR ZAMAN ALÂMETLERİ
İmam Şa'rani


29 Kasım 2018 Perşembe

Hayırlı İşleri Ertelememek
Büyüklerden birinin helada iken kalbine, gömleğini bir fakire vermek geldi. Bir müridini çağırdı. Hemen orada gömleğini çıkarıp müride verdi. Müridi, «Dışarı çıkıncaya kadar niye sabretmediniz?» deyince, «Aklıma beni bu işten men edecek bir düşüncenin gelmesinden korktum», dedi.


KİMYÂ-İ SAÂDET
Hüccetülislam İmam Gazâlî


27 Kasım 2018 Salı

Arkadaşlık
"Bir kimsenin sözü, seni Allah yoluna doğru çevirmiyorsa, onunla görüşüp arkadaşlık etme."

Atâullah İskenderânî

26 Kasım 2018 Pazartesi

Kelime-i Tevhid
Şeyh Ebu Rebî el-Mâlikî şöyle anlatır:

"Bir yerde yemek daveti için sofra kurulmuştu. Yemek yemeğe başlarken baktım ki bir genç üzüntülü bir şekilde yemek yemeden oturuyordu. Sebebini sordum da annesini rüyasında cehennemde yandığını gördüğünü, ve bundan dolayı müteessir olduğunu söyledi. Ben de (önceden okumuş olduğum) yetmiş bin "Lâ ilahe illallah Muhammedür Resûlüllah (kelime-i tevhid hatmin)'i annesinin ruhuna hediye ettim. Sonra ufku açık olan o genç Allah'a hamdolsun, deyip bana annesinin cehennemden kurtulduğunu söyledi.


MECÂLİSÜ'L ENVÂRİ'L AHMEDİYYE VE MECÂMİİL-ESRÂRİL MUHAMMEDİYYE
Abdüllatif Harpûtî


23 Kasım 2018 Cuma

Hâce Seyyid Emîr Kilâl (K.s.)
Seyyid Emîr Kilâl Hazretleri gençliğinde güreş ile meşgul oldu. Onu seyretmek için etrafında büyük kalabalıklar toplanırdı. Bir gün güreşi seyredenlerden biri, şöyle yanlış bir düşünceye dalmış: "Peygamber neslinden bir Seyyid nasıl olur da güreş tutabilir ve böyle bir işe kalkışabilir?"

O anda bu fikrin sahibini uyku basmış... Adam rüyasında kıyametin koptuğunu, kendisinin de boğazına kadar bir çamurun içinde çırpındığını görmüş. Bu girdaptan çıkmaya çalışıyor ama nafile... O esnada, Seyyid Emîr Kilâl (k.s.) Hazretleri kollarını uzatmış ve kendisini bu çamurdan kolayca çıkardığını görmüş.

Adam uyandığında güreşte Emîr Kilâl Hazretlerinin kendisine baktığını görmüş. Kendisine uzaktan şöyle hitap etmiş: "İşte biz güreşi, senin gibileri o günde çamurdan çekip çıkarmak için tutuyoruz."


SİLSİLE-İ SÂDÂT-I NAKŞİBENDİYYE

21 Kasım 2018 Çarşamba

Mâhiyet
"İnsanların mâhiyetleri, düşüp kalktıkları kimselerden belli olur."

Hz. Ali (R.A.)Mahiyet: Vasıf, içyüzü, nitelik, esas...

20 Kasım 2018 Salı

Hızır (A.S.)
Resûlüllâh (s.a.v.) şöyle buyurdu:

-"Sizlere Hızır'ı anlatayım mı?

Sahabe:
-"Evet! Ey Allah'ın Resulü." dediler.

Buyurdu ki:
- Hızır, bir gün İsrâiloğulları'nın çarşısında yürüyordu. Biri ona: "Allah rızası için senden bana bir sadaka vermeni istiyorum. Çünkü senin yüzünde cömertlik sezdim. Senin yanında bereket umuyorum."

Hızır:
-"Allah'a imân ettim. Yanımda sana verecek bir şeyim yok. Ancak beni alıp satabilirsin." dedi.

Fakir:
-"Bu doğru olur mu?" diye sordu.

Hızır:
-"Evet! Çünkü sen benden büyük bir isimle istekte bulundun. Seni Rabbimin ismi zikredilmişken zor durumda bırakamam." dedi.

Bunun üzerine adam onu alıp çarşıya götürdü ve dört yüz dirheme sattı. Satın alan kişinin yanında bir müddet kaldı. Adam ona bir iş yaptırmıyordu.

Bir gün Hızır ona:
-"Beni satın aldın. Bana bir şey söyle de yapayım." dedi.

Adam:
"Sana iş yaptırmayı istemiyorum. Çünkü sen yaşlı ve zayıf birisin." dedi.

Hızır:
-"Bana hiçbir iş zor gelmez." dedi.

Adam:
-"O zaman kalk ve şu taşları taşı" dedi. Taşlar o kadar ağırdı ki bir günde altı kişiden azı taşıyamazdı. Adam bir takım ihtiyaçları için dışarı çıktı. Geri döndüğünde taşların bir saat içinde taşındığını gördü.

-"Sen güzel bir iş yapmışsın. Takat getiremeyeceğin bir işi başardığını görüyorum." dedi.

Bir süre sonra adamın sefere çıkması gerekti. Dedi ki:
-"Ben seni gerçekten çok sevdim. Seni arkamda aileme göz kulak olman için bırakıyorum."

Hızır:
-"Bana bir şey söyle de yapayım" dedi.

Adam:
-"Sana zorluk vermeyi hoş görmüyorum." dedi.

Hızır:
-"Söyleyeceğin şey bana zor gelmez" dedi.

Adam:
-"0 halde ben gelinceye kadar kerpiç yap" dedi. Sonra adam sefere çıktı. Geri döndüğünde binasının inşa edildiğini gördü. Dedi ki:
- Allah hakkı için sana soruyorum. Senin bu durumun ve halin nedir?"

Hızır:
-"Madem ki Allah hakkı için sordun ki bu benim için büyük bir şeydir, sana kim olduğumu söyleyeceğim. Ben o işitmiş olduğun Hızır'ım. Bir fakir benden sadaka istemişti. O şurada yanımda bir şey yoktu. Benden Allah rızası için istediğinden ben de ona beni köle olarak alıp satmasını söyledim. Ve sana şunu söylerim: Kim ihtiyacı olmadığı halde Allah rızası için dilenirse kıyamet gününde üzerinde et olmadığı halde haşrolunur."

Bu sözler üzerine adam:
- "Allah'a imân ettim. Senin peygamber olduğunu bilmiyordum ve sana sıkıntı verdim." dedi.

Hızır:
-"Zararı yok. Sen iyilikte bulundun ve yakinen iman ettin." dedi.

Adam:
-"Annem babam sana feda olsun ey Allah'ın peygamberi! Ehlim ve malım hakkında istediğin gibi hükmet, istersen seni serbest bırakayım" dedi.

Hızır:
-"Beni serbest bırakman hoşuma gider. Ta ki Rabbime ibadet edeyim," dedi. Adam onu serbest bıraktı.

Hızır:
- Beni köle yapıp sonra beni kurtaran Allah'a hamdolsun" dedi.MECÂLİSÜ'L ENVÂRİ'L AHMEDİYYE VE MECÂMİİL-ESRÂRİL MUHAMMEDİYYE
Abdüllatif Harpûtî

17 Kasım 2018 Cumartesi

Şimdilik


Edeb Yâ Hû


Vezirlerden biri, gözlüğünü alnına koyduğunu unutarak aramaya başlar, uşaklarına da aratır. Uşaklar, gözlüğün nerede olduğunu gördükleri halde vezirden çekindiklerinden söyleyememişler. Nihayet kâhya efendiye müracaat ederek işi anlatmışlar. Kâhya zariflerden bir zat olduğundan, bir müddet sonra vezire şöyle diyerek işi halletmiş:
-Efendim! Hele şimdilik alnınızdaki gözlükle işinizi görünüz, sonra ötekini de buluruz!..


16 Kasım 2018 Cuma

Sabredersen
"Eğer sabredersen hakkındaki kader hükmü gerçekleşir fakat ecir kazanırsın. Şikayet edersen ilahi emir yine yerini bulur fakat azarlanırsın."

Hz. Ömer (r.a.)


14 Kasım 2018 Çarşamba

Haramdan Uzak Durmak
Bir adam, doğanı ile bir kuş avlamış, sevdiği bir veliye hediye etmek için getirmişti. O velî hediyeyi kabul etmedi. Şahıs ısrar edince o almamakta devam etti. Avcı getirdiği kuşta tereddüt bulunmadığını, doğanını Besmele ile ava saldığını, yakaladıktan sonra Besmele ile kestiğini söylediği zaman o büyük zât:
— Bu dediklerinin hepsi doğru! Fakat senin doğanın, dün komşunun tavuğunu yemişti. Havada uçmak için kanadında bulduğu kuvveti, avı yakalamak için pençesindeki kudreti, yediği o tavuktan te'min etmiştir. Bizi mazur gör, alamayız, demişti.


İnsanları Allah nazarında yükselten; bulduğuna tevekkül, yediğine, içtiğine şükür etmek ve haramdan son derece uzak durmaktır.
İSLAM'DA KADIN VE AİLE
Mehmet Emre


12 Kasım 2018 Pazartesi

Niyet Düzelince…


Nar


Hükümdar Nuşirevan avda iken susamıştı. Biraz ilerde, içinde bir çocuk bulunan bir bahçe görür. Çocuktan su ister. Çocuk "Yanımızda su yok." der.

Nuşirevan bunun üzerine "O zaman bir nar ver." deyince çocuk narı uzatır. Narın tadı Nuşirevan'ın çok hoşuna gider. Çocuktan bir nar daha ister. Bu sırada bahçeyi istimlak etmeğe, almaya niyetlenir. Çocuk bir nar daha verir. Fakat bunun tadı çok ekşidir. Nuşirevan hayret edip;

"Bu nar, az evvelki ağaçtan değil mi?" diye sorar.

Çocuk "Evet" der.

Nuşirevan "O halde tadı nasıl değişti?" diye sorunca çocuk "Belki de hükümdarın niyeti değişmiştir." der.

Bunun üzerine Nuşirevan bahçeye el koyma niyetinden vazgeçerek bir nar daha ister. Bu sonuncu nar ilkinden de tatlı çıkınca çocuğa tadının nasıl düzeldiğini sorar.

Çocuk "Efendim, galiba narlar padişahın niyeti düzelince düzeliyorlar." cevabını verir.


GÜZEL AHLAK10 Kasım 2018 Cumartesi

Ok Yerini Bulmayabilir


Zakkum


Bir kimseye ok atılmasını, söz atılmasından daha çok severim. Çünkü ok yerini bulmayabilir. Ama dilden çıkan söz yerini bulur.

Süfyan Sevrî (r.h.)


8 Kasım 2018 Perşembe

Bizim Mi Sizden, Yoksa Sizin Mi Bizden Kaçmanız Yakışır?


İstanbul Oyuncak Müzesi


Bir gün Şeyh Ebû Saîd-i Ebü'l-Hayr (rahmetullahi aleyh) sofilerle beraber gidiyordu. Bir ara, lâğım kuyusunu temizlemekle uğraşanların yanından geçiyorlardı. Yol necasetlenmiş, etraf pislik içerisinde idi. Sofiler burunlarını tutup, hepsi bir tarafa kaçtılar. Şeyh, olduğu yerde durdu ve şöyle söyledi: «Ey insanlar, bakınız bu pislikler bana ne söylüyor. Diyorlar ki, dün pazarda (nefis ve leziz yiyecekler şeklinde) idik. Hepiniz bizi ele geçirmek için, keselerinizi boşaltmıştınız. Bir geceden fazla sizinle kalmadık. Bu hâle geldik! Bizim mi sizden, yoksa sizin mi bizden kaçmanız yakışır?


KİMYÂ-İ SAÂDET
Hüccetülislam İmam Gazâlî


6 Kasım 2018 Salı

Sakalın Mı Daha Yaşlı, Sen Mi?
Arifin biri yaşlı bir keşişe sordu:
-"Sakalın mı daha yaşlı, sen mi?"

0 keşiş:
-"Ben sakalımdan önce doğdum... 0 yok iken ben âlim gördüm (elbet ben ondan daha yaşlıyım)" dedi.

Bunun üzerine arif zat:
-"Sakalın ağarmış! Eski halini değiştirmiş! Ama sen ise hâlâ eski huyunu ve ahlakını değiştirmedin?"
-"Sakalın senden sonra doğduğu halde; seni geçti. Sen hala benlik ve bizlik gibi kuru sevdaların peşindesin. Hâlâ ilk doğduğun fikirdesin! Ondan öteye bir adım bile atamadın! Her zaman ekşi ayran gibisin. Hâlâ yağını ayıramıyorsun.....


Mesnevî-i Manevî-i Şerif


4 Kasım 2018 Pazar

Kabir Azâbı Ve Ölmüşlerimize Dua Etmek
Hasan-ı Basri'den (r.h.) şöyle hikâye edilmiştir:

Bir kadın kabrinde azap çekiyordu. Bütün insanlar da onun bu halini rüyalarında görüyorlardı. Kadın bundan sonra (rüyada) nimet içinde olarak görüldü. Kendisine:
—  Bunun sebebi nedir? diye sorulunca kadın:
—  Bizim mezarlığımıza bir zat uğrayıp Fatiha sûresini okudu. Peygamber (s.a.v.)e salâtü selâm getirdi ve bunun sevabını da bizlere hediye etti. — O sırada mezarlıkta ise azap çekmekte olan beşyüz kişi vardı— Müteakiben şu zatın Peygamber (s.a.v.) üzerine getirmiş olduğu salât ve selâmın bereketiyle o ölülerden azabı kaldırınız diye nida olundu, diye cevap verdi.


Resûl-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz:
— Ölü kimse kabrinin içinde boğulmak üzere olup yardım isteyen kimse gibidir ki, babasından, yahut kardeşinden veya dostundan kendisine ulaşacak duayı beklemektedir. Nihayet dua kendisine kavuştuğunda bu duanın sevabı ona dünya ve dünyada bulunan her şeyden daha sevgili olur. Muhakkak ki hayatta olanların ölüler için hediyeleri (hayır) dua ve istiğfardır, buyurmuşlardır.ÖLÜM, KIYÂMET, ÂHİRET VE ÂHİR ZAMAN ALÂMETLERİ
İmam Şa'rani


2 Kasım 2018 Cuma

Dünya
“Dünya sana kalsa sen dünyaya kalmayacaksın. O halde onu arzu etmende ve kıymetli ömrünü onun uğrunda harcamanda ne fayda var?”


Hasan-ı Basrî (r.h.)


1 Kasım 2018 Perşembe

Ecel
Bir kimse Davut oğlu Süleyman aleyhisselamın yanına girerek:
— Ey Allah'ın Peygamberi! Benim muhakkak Hindistan'da bir ihtiyacım var. Senden, rüzgâra emrederek beni şu saatte oraya götürmesini istiyorum, dedi. O sırada Süleyman Peygamber yanında gülümser bir halde Azrail'i gördü de Azrail'e:
—  Neden gülümsüyorsun ? diye sordu.

Azrail de:
—  Hayretten dolayı gülümsüyorum. Çünkü ben bu zatın ruhunu şu saatin sonunda Hindistan'da almak üzere emrolunmuştum. Halbuki ben onu (şimdi) yanında görmekteyim, dedi.

Rivayet olundu ki, rüzgâr, bu zatı o saat içinde Hindistan'a götürdü de orada ruhu kabzedildi.

En iyisini Allah bilir.
ÖLÜM, KIYÂMET, ÂHİRET VE ÂHİR ZAMAN ALÂMETLERİ
İmam Şa'rani30 Ekim 2018 Salı

Eli Kulağında


Bursa Ulucami


Gerçekleşmesi pek yakın olan işler hakkında "Henüz olmadı; ama eli kulağında" deriz.

Bu deyimin kaynağı Peygamber Efendimiz zamanına kadar uzanır. İslamiyet'e girenlerin sayısı gittikçe artmaktadır. Namaz için Müslümanlar'ı bir araya toplamak üzere ezan okunması kararlaştırılmıştır. Sesi güzel olduğu için Hazreti Bilal-i Habeşi, bu vazifeye seçilmişti. Ne var ki Medine'de müşrikler ve bazı tahammülsüz insanlar ezandan rahatsız oluyorlardı. Ezan okunurken ses duyulmasın diye gürültü yapıyorlardı. Hatta çocukları toplayıp Bilal-i Habeşi'nin sesini bastırmaya çalışıyorlardı. Hazreti Bilal, onların bu hareketlerine aldırmadı. Ellerini kulaklarına tıkayarak ezan okumaya başladı. Bize bu hareketiyle eleştirileriyle sindirmeye çalışanlara karşı kulağımızı tıkamamız gerektiğinin mesajını veriyordu. Sonra müezzinler ellerini kulaklarına tıkayıp ezanı bu usul üzere okumaya devam ettiler.

Birisi yanındakine,
- Ezan okundu mu, dediğinde, eğer vakit çok yakın ise,
- Okunmadı; ama (müezzinin) eli kulağında, dermiş.

Günümüzde ise bir şeyin olmasına çok az kaldığı, birinin gelmesi yaklaştığı zaman "Eli kulağında, az kaldı." deriz.RÜZGARGÜLÜ
28 Ekim 2018 Pazar

Putlara İlk Kez Tapanlar Kimlerdir?


Putlara tapma işini ilk ihdas eden, uyduran ve çıkaranlar Nuh aleyhisselâm'ın kavminden (bazı kişiler)dir. Bu şöyle oldu:

Adem Aleyhisselâm'ın beş sâlih evlâdı vardı. Onlar:
1- Vedd,
2- Suvâ',
3- Yeğûs,
4- Yeûk,
5- Nesr idi.

Vedd, vefat ettiğinde insanlar çok üzüldüler, onun ölümüne çok mahzun oldular. Onun mezarının etrafında toplandılar. Ondan ayrılamadılar. Bu "Bâbil" toprağındaydı. Şeytan bunu gördüğünde, (çok sevindi onları sapıtmak için) insan suretinde
onlara geldi. Ve onlara:
-"Sizin için onun bir suretini ve şeklini yapayım; o surete baktıkça kendisini hatırlarsınız?"

Onlar da;
-"Evet (iyi olur)" dediler.

Şeytan Vedd'in suretini ve heykelini onlara yaptı. Sonra onlardan herhangi biri öldüğü zaman, onun suretini yapmaya başladılar. Ve heykele de o ölen şahsın ismini verdiler. Sonra zamanlar geçti.
Nesepler değişti. Babalar, evlatlar ve evlatların evlatları geldi...
(O suretlerin neye ve hangi gaye ile yapıldığını unuttular.) Ve şeytan daha sonra onlara;
-"Sizden önce yaşayan atalarınız ve ecdadınız işte bu suretlere ve heykellere tapıyorlardı!" dedi.

Onlar da, Allâhü Teâlâ hazretlerine ibâdet etmeyi terk ettiler.
Putlara, resimlere ve heykellere tapmaya başladılar.
Bunun üzerine Allâhü Teâlâ hazretleri, kendilerine Nuh Aleyhisselâm'ı gönderdi. Nuh Aleyhisselâm, onları putlara tapmaktan nehyetti, alıkoymaya çalıştı. Onlar, bu konuda Nuh Aleyhisselâm'ın davetine icabet etmediler.
Araplardan puta ilk tapan kişi, Hüzaa kabilesinden Amr bin Luhayy'dı. Bu şöyle olmuştu:

Amr bin Luhayy, bazı işleri için Mekkeden Şam'a gitti. Belkâ toprağında, Amılâk bin Lâvid bin Sâm bin Nûh Aleyhisselâm'ın soyundan gelen Amâlîka kavminin putlara tapmakta olduğunu gördü. Onlara sordu:
-"Bu nedir?"

Onlar:
-"Bunlar putlardır. Biz onlara tapıyoruz! Onlardan yağmur istiyoruz; onlar da bize yağmur yağdırıyorlar. Onlardan yardım istiyoruz: onlar da bize yardım ediyorlar."dediler.

Amr bin Luhayy onlara:
-"Bana bir put verseniz de, onu Arabistan'a götürsem olmaz mı?" dedi.
Onlarda akikten insan suretinde yapılmış olan ve kendisine Hübel denilen bir putu verdiler.
Onu Mekke'ye getirdi. Ve onu sağı üzerine Kabe'nin içine koydu, insanlara ona tapmayı ve tazimde bulunmayı emretti.
İnsanlardan biri sefere çıkacağı zaman, gelir Kabe'yi tavaf ettikten sonra ehline ve ailesine gitmeden önce onun yanına gelir. Onun yanında tıraş olurdu...

Taif ehli, Lâf'a tapıyordu.
Mekke ehli ise Uzzâ. Menât, Hübel ve Usâf'a tapıyorlardı...


RÛHU'L BEYAN
İsmail Hakkı Bursevî

26 Ekim 2018 Cuma

Koğuculuk
Amr b. Dinar'ın şöyle dediği anlatılır:

"Medine halkından biri vardı. Medine civarında bir kız kardeşi yaşıyordu. Hasta oldu. Onun ziyaretine hep gider gelirdi. Sonra öldü; götürüp kabrine gömdü. Dönüşte kesesini mezarlıkta unuttuğunu anladı.
Yanına bir arkadaş aldı; birlikte kabre gittiler. Keseyi bulup aldılar.

Bir ara birlikte gittiği arkadaşa şöyle dedi: Sen şöyle yan dur; kardeşimin durumuna bakacağım. Mezarın bir kısmını açtı; bir de baktı ki, kabir ateş içinde yanıyor. Hemen kabri kapadı; doğruca anasının yanına gitti:
— Kardeşimin durumunu bana anlat! Hayatta ne gibi hatâlar yaptı?

Annesi şöyle anlattı:
— Kardeşin namazını ertelerdi. Namaz kılsa bile, temizliğe tam uymazdı. Sonra komşular yatarken onların kapılarına kulak verir; konuşmalarını dinlerdi. Gündüz olunca da gece dinlediklerini komşulara yayardı."TENBİHÜL GÂFİLİN BOSTANÜL ÂRİFİN
Ebu'l-Leys Semerkandî25 Ekim 2018 Perşembe

Dünya Hayatı


Günebakan

Bu vakit (dünya hayatı) rahatlık vakti değil, sâlih amel işleme vaktidir. Çünkü amellerin karşılığı olan (âhiret) rahatlığı önümüzdedir. Salih amellerin işleneceği vakitte istirahat etmek, ziraati (ekilecek şeyi) zayi' etmek ve mahsul vermesine mâni olmak olur.

İmam-ı Rabbâni (K.s.)


22 Ekim 2018 Pazartesi

Yeter Ki
Hikâye olunur:

Mâlik bin Dinar hazretleri, pehlivan olan iki gence uğradı. Onlara vaaz etti. Onlardan biri;
-"Ben aslanlardan bir aslanım!" dedi.

Mâlik bin Dinar hazretleri:
-"Yakında sana bir aslan gelecek ve sen onun yanında tilki olacaksın!" dedi.

O genç hastalandı. Malik bin Dinar hazretleri onu hasta yatağında ziyaret etti. Genç ağladı ve:
-"Yanında tilki olduğum aslan geldi!" dedi.

Mâlik bin Dinar hazretleri ona:
-"Allâhü Teâlâ hazretlerine tevbe et! O tevvâb'tır! (Tevbeleri çok kabul edendir!" dedi.

O anda evin arka köşesinden bir ses geldi:
-"Biz onu defalarca tecrübe ettik; hep yalancı bulduk!"Allâhü Teâlâ hazretleri, tevvâb'tır. (Tevbeleri çok kabul edendir) o kullarının tevbelerini kabul eder; yeter ki kul, tevbesinde yalancı olmasın....RÛHU'L BEYAN
İsmail Hakkı Bursevî


20 Ekim 2018 Cumartesi

İmam-ı Gazali'nin (r.h.) Defterleri
İmam-ı Gazali, milâdi 1058 senesinde Tûs şehrinde dünyaya geldi. Babası fakir bir kimse olmakla beraber, Gazali'nin ve kardeşinin iyi yetişmeleri için, ilim öğrenmelerine ihtimam etmişti. Gazali, evvelâ Tûs'ta daha sonra Cürcan'da okudu. Cürcan'da okuduğu dersleri not ettiği defterlerin, vatanına dönüşünde içinde bulunduğu kervanı soyan haydutlar tarafından gasbedilmesi hâdisesi tarihte şöhret bulmuştur.

İmamı Gazali, kervanı basan haydutların reisinden, defterlerini geri vermesini, zira bunların hiçbir işlerine yaramıyacağını söylemişti. Haydutların reisi o defterlerde ne olduğunu sorduğunda: «Onlara yazılı bilgileri edinmek için yurdumu terkettim ve uzun müddet süren tahsilimin semeresini onlara yazdım» dedi. Haydutların reisi güldü ve: «Nasıl olur da ilim tahsil etmiş olduğunu ileri sürebilirsin? Baksana defterlerin elinden alınınca hiç ilmin kalmıyor» dedi. Defterleri de geri verdirtti. Bu hâdise İmam-ı Gazali üzerinde büyük bir tesir bıraktı ve memleketine dönüşünde ilk işi defterlerdeki notları hafızasına nakşetmek oldu.


Bedir Yayınevi


18 Ekim 2018 Perşembe

Korkmamak


Balıkesir/Gönen


Zâhidlerden biri, Halife Süleyman bin Abdülmelik'in şarap küplerini ve kaplarını kırdı. Onu cezalandırmak için tutukladılar. Halifenin bir katırı vardı. Eline geçirdiği kişiyi tepikleyip öldürürdü. Vezirlerin görüşü; bu zâhid kişiyi katırın önüne koymak (ve katır tepeleyerek onu öldürsün) fikrinde ittifak oldu. O zahidi götürüp (ellerini ve ayaklarını bağlayarak katırın ayaklarının altına) attılar. Katır ona saygı duydu ve onu öldürmedi. Sabah olduğunda, baktıklarında onu sahih ve sağlam olarak gördüler. Allâhü Teâlâ hazretlerinin onu muhafaza ettiğini bildiler. Ondan özür dilediler ve onu serbest bıraktılar...

-"Eğer nehyi münker etmek senin elinden geliyorsa layık değildir oturmak... Onun eli ve ayağıyla nehyi münker etmesi gerekir..."RÛHU'L BEYAN
İsmail Hakkı Bursevî


16 Ekim 2018 Salı

Hanımlarının Erkekler Üzerindeki Hakları
Adamın biri, Hz. Ömer (r.a.)'e hanımını şikâyete geliyordu. Hz. Ömer (r.a.)'in kapısına geldiği zaman, hanımı Ümmü Gülsüm'ün Hz. Ömer'e bağırıp çağırdığını duydu.
Adam, kendi kendine şöyle dedi:
— Ben, hanımımı şikâyete geldim. Ama onun da başında aynı belâ var.

Dönerken, Hz. Ömer (r.a.) onu gördü ve çağırdı ve niçin geldiğini sordu. Adam şöyle dedi:
— Ben, kadınımı şikâyete gelmiştim. Ama, duyacağımı duyduktan sonra vazgeçtim.

Bunun üzerine, Hz. Ömer (r.a.) şöyle dedi:
— Onun bende bâzı hakları var, onun için söylediği şeylerin hepsine aldırış etmiyorum. Şöyle ki:
1. O ateşle aramda bir perdedir. Kalbim onunla sükûnet bulur, harama dalmam.
2. O benim için bir hazinedardır. Evimden çıkınca, malımın bekçiliğini yapar, korur.
3. O çamaşırcıdır. Elbisemi yıkar.
4. Çocuğumun süt anasıdır.
O bana ekmek pişirir, yemek yapar.

Bunu dinleyen adam şöyle dedi:
— Sana yapılan, bana da yapılıyor. Sen hoş görüp geçtikten sonra, ben de hoş görüp geçerim.


TENBİHÜL GÂFİLİN BOSTANÜL ÂRİFİN
Ebu'l-Leys Semerkandî

15 Ekim 2018 Pazartesi

Kıyamet"Kıyamet, kıyamet dersiniz, sizin her birinizin kıyameti ölümüdür, insan ölünce onun kıyameti kopmuş demektir."

Muğire b. Şu'be (r.a.)13 Ekim 2018 Cumartesi

İyiliği Emir
Rivayet olundu:

Allâhü Teâlâ hazretleri, Yuşa bin Nûn Aleyhisselâm'a vahyetti:
-"Senin kavminden (ümmetinden) kırk bini hayırlılarından; altmış bini de şerlilerinden (olmak üzere tam yüz bin kişiyi,) helak edeceğim!" buyurdu.

Yuşa Aleyhisselâm:
-"Ya Rabbi! Hayırlıların durumu nedir? (Onları neden helak ediyorsun?)" dedi.

Allâhü Teâlâ hazretleri buyurdu:
-"Hayırlılar, benim gadap ettiğime gadap etmediler! O şerli ve zâlimlerle beraber yediler ve içtiler!"Bunda anlaşıldı ki, Allâhü Teâlâ hazretlerinin rızâsı için; zâlimlere buğzetmek, onlara gadaplanmak ve kızmak, vaciptir.


RÛHU'L BEYAN
İsmail Hakkı Bursevî


11 Ekim 2018 Perşembe

Keşke Demektense
"Olan bir şey için 'Keşke olmasaydı!' veya olmayan bir şey için 'Keşke olsaydı!' demektense ağzıma taş doldurmayı tercih ederim."

İbn-i Mesud (r.a)


Fil Vakası 2


Hazırlıklarını tamamlayıp sabahın erken vaktinde harekete geçen Ebrehe, ordusunu Mekke-i Mükerreme üzerine yürüttü. Kabe'ye yaklaşınca beklenmedik bir şeyle karşılaştı. Ordusunun başında bulunan ve Ebrehe'nin çok güvendiği Mahmud adlı fil, bir türlü ileri gitmiyordu. Olduğu yere çöküvermişti.
Çengeller içine aldılar, ötesini berisini çektiler, sivri uçlu ağaçlarla burnunu yaraladılar, kafasına balta ile vurdular ama yine fili kaldıramadılar. Ne kadar
zorladılarsa nafile. Fil yerinden kıpırdamıyordu. Kabe'den başka tarafa çevrilince hızlıca koşuyor ancak Kabe'ye tekrar yönelince çöküp kalıyordu. Cansız gibi
duruyordu.
Bu durum birkaç defa tekrarlandı. Mahmud fili gibi diğer filler ve develer de yere çöküyorlar, bir türlü Kabe'ye doğru gitmiyorlardı. Cenab-ı Hak, Kabe'sini koruyordu. Çünkü fili yürüten de durduran da Allah'tı ve Allah şimdi filin durmasını istiyordu.

Hazreti Allah, her şeye kadirdir. Onun kuvvet ve kudreti sonsuzdur. File hayat verip yürüttüğü gibi onu durdurmak kudretine de sahiptir. Ebrehe ve ordusu, bu duruma bir anlam veremediler. Çünkü âlemlerin Rabbi olan Allah'a  inanmıyorlardı. Buna da inanamadılar ama yapacak başka bir şeyleri de yoktu.Fillerin yürümediğini gören Ebrehe, ordusuna yaya olarak Kabe ye gitme emri verdi. Kabe'ye yaklaşan ordu bu sefer de başka bir hadiseyle karşılaştı.
Karşılarına ağızlarında ve pençelerinde nohuttan küçük, mercimekten büyük taşlar olan büyük bir kuş sürüsü çıkmıştı. Bunlar kırlangıca benzeyen Ebabil kuşlarıydı. Çok heybetli gözüküyorlardı. Kuşlar, ağızlarındaki ve ayaklarındaki taşları Ebrehe'nin ordusunun üzerine bıraktılar. Taşın isabet ettiği her asker, hemen oracıkta veya bir müddet sonra ölüyordu.
Kalanlar oraya buraya kaçışmaya ve geldikleri gibi gerisin geri gitmeye başladılar. Kaçmak isteyen Ebrehe’ye de bir taş gelmiş ve onu yaralamıştı. Ebrehe kaçacak yer bulamadı. Vücudu, parça parça dökülüyordu. Perişan bir halde Sana şehrine kadar götürdüler.

Filin bakıcısının da gözleri görmez, ayakları tutmaz olmuştu. Mahmud adındaki fil, yatıp Kâbe-i Muazzama üzerine yürümediği için kurtuldu, diğer filler de kuşların attığı taşlarla parçalandılar.

Ebrehe'nin askerleri bu şekilde perişan olunca Kureyş kabilesi doğmak üzere olan Muhammed aleyhisselamın hürmetine büyük bir düşmanın şerrinden kurtuldu. Çıktıkları tepelerden yaşananları izleyen Mekke halkı
büyük bir sevinç içindeydi. Abdülmuttalib de Allah'a şükrediyordu.
Mekke-i Mükerreme ahalisi Ebrehe'nin ordusundan kalan mal ve eşyalara el koydular. Peygamber Efendimiz hürmetine Kureyş halkı hem büyük bir
düşman şerrinden kurtulmuş, zahmetsizce ganimete kavuşmuş, hem de halkın şan ve şöhreti artmıştı.

Kureyş kabilesi ile savaş halinde olan Arap kabileleri artık onlarla savaşmayı bırakıp onların Allah tarafından korunduklarına inandılar.

Bu hadise Kur'ân-ı Kerîm'de Fîl Sûresi'nde bildirilmektedir.
Araplar, ordunun önünde büyük bir filin olmasından dolayı bu seneye "Fil Yılı", bu hadiseye de "Fil Vakası" diye isim verdiler. Peygamberimiz aleyhisselam da Fil Vakasından 50 gün sonra dünyaya gelmişti.


SEVGİLİ PEYGAMBERİMİ TANIYORUM
Abdülkadir Fidan
(Çocuk Kitabı)


Yazının 1. bölümünü okumak için TIKLAYINIZ.


9 Ekim 2018 Salı

Fil Vakası 1


Peygamberimizin doğumuna yakın bir zamanda Yemen şehrinde Ebrehe adında bir vali vardı. Hristiyan olan Ebrehe, hac mevsiminde insanların hacca gitmeye hazırlandıklarını görünce:

- Bu insanlar nereye gidiyor, diye sordu.
- Mekke'deki Kabe'yi ziyarete gidiyorlar, dediler.
- Kabe, neyden yapılmıştır, diye sordu.
- Taştan yapılmıştır, dediler.
- Onun üzerine ne örtülmüştür, dedi.
- Buradan giden çizgili ince Yemen kumaşı örtülmüştür, dediler. Bunun üzerine insanların Kabe'ye gitmelerini çekemeyen Ebrehe:
- Bu ev (Kabe), taştan yapılmış ve Yemen alacası ile örtülmüştür. Ben size Kabe'den daha güzelini yapacağım, diyerek Yemen'in başşehri San'a'da büyük bir kilise yaptırdı. Beyaz, kırmızı, sarı ve siyah su mermerlerinden yaptırdığı kiliseyi altın ve gümüşlerle süsledi.

Kapılarını altınlarla, Cerup denilen süslü taşlarla ördü. Taşların aralarına burçlara benzeyen ve birbiri içine girmiş üçgen şeklinde ve farklı renklerde taşlar koydu. Kilisenin bütün duvarlarını kalın kalın ağaçlarla böldü. Kiliseyi tamamlayınca da insanların burayı ziyaret etmeleri için her tarafa emirler gönderdi. Arapların Kabe'den vazgeçerek burayı ziyaret edeceklerini ve buranın bir ticaret merkezi olacağını düşünmüştü. Fakat yanılmıştı...

O, insanlar gelip ibadet yapsınlar ve şehri şenlensin diye kilise yaptırmış, ancak kimse bu kiliseye değer vermemişti. Araplar, çok öncelerden Mekke'ye gelip Kabe'yi ziyaret ettiklerinden yeni yapılan bu kiliseye gitmeyi kendilerine hakaret saydılar. Hatta içlerinden bir tanesi geceleyin gizlice kiliseye girerek orayı pisledi. Bunun haricinde bir Arap kafilesinin kilise etrafında yaktığı ateş, rüzgarın etkisiyle kiliseye ulaşmış ve kilisede yangın çıkmıştı.
Ebrehe, bunun gibi bir çok hadiseyi duyunca çok kızmış, adeta küplere binmişti. "Araplar, bunu Kâbelerinden yüz çevirttiğim için yapıyorlar. Ben de onların Kabe'sinde taş üstünde taş bırakmayacağım " diye yemin etti.


Hemen kumandanlarına haber vererek altmış bin kişilik büyük bir ordu hazırlattı. Düşüncesi, Kabe'yi yıkmaktı.

Burayı yıkarak hem Mekkelilere büyük bir ders vermiş olacak, hem de Kabe yıkılınca insanlar ibadet yeri olarak yaptırdığı kiliseye yöneleceklerdi.
Kumandanlar orduyu hazırlamışlardı. Ordunun önünde büyük filler vardı. Ebrehe, bu filler sayesinde ordunun önünde hiçbir kuvvetin dayanamayacağını düşünüyor, gururlu bir şekilde hareket ediyordu.
Fillerin en büyüğü ve en kuvvetlisi olan Mahmud isimli fil, çok ihtişamlı bir şekilde ilerliyordu. Bu filin bir benzeri yeryüzünde yoktu. Dağ gibi sabit ve yerinden oynamaz bir hayvandı. Ebrehe, bunu görünce daha da gururlanıyor ve artık Mekkelilerin sonunun geldiğini düşünüyordu. Ordu büyük bir hızla Mekke'ye doğru yol alıyordu.

Ebrehe'nin büyük bir orduyla hareket ettiğini duyan Mekke halkı korkuya kapılmıştı. Bu orduya karşı koyacak güçleri yoktu ama kutsal saydıkları Kabe'yi de korumaları gerekiyordu.
Bunun için Ebrehe'nin karşısına çıkmışlar, ancak çekilmek zorunda kalmışlardı. Ebrehe ve ordusu, önüne gelenleri korkunç bir şekilde ezip geçiyordu. Ebrehe'nin karşısına çıkanların bir kısmı canlarını zor kurtardılar, bir kısmı esir düştü.


Ebrehe, gelip geçtiği yerleri yağma ediyor, önüne çıkan ne varsa ele geçiriyordu. Askerler koyun, kuzu, deve, at ne bulurlarsa Ebrehe'ye götürüyorlardı.
Yağmalanan mallar arasında o sırada Kureyş'in reislerinden olan Peygamber Efendimizin dedesi Abdülmuttalib'in develeri de bulunuyordu.Ebrehe, elçilerinden birini Mekke'ye göndererek şehrin ileri gelen kişisini, liderini getirmesini istedi.

Gönderirken de ona;
- Benim sizinle bir derdim yok, sizinle savaşmak için gelmedim. Benim maksadım şu Kabe'yi yıkmaktır. Bana karşı koymaya kalkmazsanız benden size bir zarar gelmez, diye söyle. Eğer bana karşı koymayı düşünmüyorsa bana getir, dedi.

Elçi, Mekke'ye vardığında kendisine Abdülmuttalib'i gösterdiler. Elçi, Abdülmuttalib'in yanına giderek Ebrehe'nin kendisine emrettiği şeyleri söyledi.

Abdülmuttalib:
- Biz, onunla savaşmak istemeyiz. Zaten buna gücümüz yetmez. Bu Beyt, Allah'ın evidir. Onu, ancak Allah korur, dedi.

Bunun üzerine elçi Abdülmuttalib'i Ebrehe'nin yanına götürdü. Elçi ve yanındakiler, Ebrehe'ye:

- Ey hükümdar! Arapların efendisi, lideri geldi. Kendisi, Arapların şerefçe en üstünü ve en büyüğüdür. O, şehirlerde insanları, dağ başlarında da vahşi hayvanları, kurtları, kuşları doyurur, insanlara bol bol ihsanlarda bulunur, diyerek Abdülmuttalib'i tanıttılar.
Nur yüzlü, aksakallı, olgun bir insan olan Abdülmuttalib, Kabe'yi düşünmüyordu. Çünkü Kabe'nin sahibi Hazreti Allah'tı. Kabe'sini en güzel şekilde koruyacaktı. Onun için, korkusuzca Ebrehe'nin yanına gelmişti.

Ebrehe, iri yapılı, boylu poslu bu Kureyş'in reisini saygıyla karşıladı. Onu kendinden aşağı oturtmayı uygun bulmadı. Tahtından inerek mindere oturdu, Abdülmuttalib'i de yanına oturttu. Onun Kabe'yi yıkmaması için kendisine yalvarmaya geldiğini düşünmüştü. Ancak yanılmıştı. Tercüman vasıtasıyla Abdülmuttalib'e "Dileği, isteği nedir?" diye sormasını istedi.

Abdülmuttalib:
- Askerlerin buraya gelirken benim develerime el koymuşlar. Onları bana geri vermeni istiyorum, dedi. Ebrehe şaşırmış ve de kızmıştı:
- Seni görünce gözüme büyük gözükmüştün. Hoşuma gitmiştin, seni beğenmiştim. Fakat konuşmaya başlayınca gözümden düştün. Ben de Kabe'yi yıkmamam için bana ricaya geldiğini zannetmiştim. Oysa sen, develerinin peşine düşmüş, onları istemeye gelmişsin. Seni bana farklı anlatmışlar, deyince Abdülmuttalib tebessüm ederek, gayet sakin bir şekilde:
- Ben yalnızca develerin sahibiyim ve develerimi istiyorum. Kabe'nin sahibi ben değilim. Onun sahibi Hazreti Allah'tır. O, Kabe'sini en güzel şekilde korur, diyerek cevap verdi.

Ebrehe:
- O, beni Kabe'yi yıkmaktan alıkoyamaz, dedi. Abdülmuttalib:
- Orası, beni ilgilendirmez. İşte sen, işte o! Ben develerimi istiyorum, dedi.

Bu cevap karşısında şaşkınlığa düşen ve Kabe'yi bir an önce yıkmak isteyen Ebrehe, Abdülmuttalib'in develerini vererek onu yanından uzaklaştırdı. Abdülmuttalib, hayvanlarını aldı ve Mekke'ye götürdü.
Ebrehe'nin Kabe'yi yıkamayacağını çok iyi biliyordu.


SEVGİLİ PEYGAMBERİMİ TANIYORUM
Abdülkadir Fidan
(Çocuk Kitabı)


Yazının 2. bölümünü okumak için TIKLAYINIZ.

7 Ekim 2018 Pazar

En Hızlı Koşan At
Peçenekler 1087'de Bizans'ı büyük bir mağlubiyete uğratmışlardı. Buna rağmen İmparator Alexi Kommenos bu yenilginin intikamını almak maksadıyla tekrar Peçenekler üzerine yürümeye karar vermişti. General Bryennios ise aynı fikirde değildi. İmparator, bunun sebebini sorunca general şöyle dedi: "Efendim, Peçenekler üzerine gitmeyi tavsiye etmem. Eğer bunu yaparsanız atların arasında en hızlı koşanın hangisi olduğunu görebileceksiniz." İmparator bu sözlerden bir şey anlamadığını söyleyince general: "Başta siz, bütün Bizans ordusu Peçeneklerden kaçarken daha iyi göreceksiniz." dedi.


2010

(Dergiyi okumak için ismine tıklayın.)6 Ekim 2018 Cumartesi

Bir Lahza
"Sıddîk bir kişi, bin sene Allâhü Teâlâ hazretlerine yönelse; sonra bir lahza Allah'tan yüz çevirse; muhakkak ki onun (o bir lahza içinde) kaçırdıkları (bin sene içinde) nail olduklarından daha çoktur..."

Cüneyd-i Bağdadî (K.S.)


5 Ekim 2018 Cuma

Acziyet
Bir defasında Bayezid-i Bestami (k.s.) Hazretlerinin kalbine şöyle ilham olundu:
-"Ey Bayezid! Hazinelerim, başkaları tarafından yapılan ibadetlerle ve güzel hizmetlerle doludur. Sen bize öyle bir şeyle gel ki, o bizde olmasın."

Bayezid-i Bestami (k.s.) Hazretleri:
-"Ya Rabbi! Hazinende bulunmayan şey nedir? dedi.
Kalbime ilham olundu ki:
-"Acizlik, zavallılık, çaresizlik, zillet ve ihtiyaç."


ALTUN SİLSİLE
Gül Kitap


4 Ekim 2018 Perşembe

Bed-i Besmele (Amin Alayı)


Osmanlı devrinde okul çağına gelmiş çocuklara "Bed-i Besmele" denen bir merasim yapılırdı. Halk arasında daha çok "Amin Alayı" olarak bilinen bu merasimde okulun eski öğrencileri toplanır; önde ilahiciler, arkada aminciler okula başlayacak çocuğun evine gidilirdi. Ailenin durumu müsaitse erkek çocuğun başlığı, kız çocuğuysa saçları inci, elmas veya buna benzer süs eşyaları ile süslenir, kılaptanlı bir cüz kesesi çocuğun boynuna asılırdı.

Çocuk bir araba veya midilliye bindirilir, alaya katılanlardan biri de başının üstünde rahle taşırdı. Alay sokaklarda dolaşıp çocuğun evine tekrar geldiğinde gülbank okunur ve hoca, evde eliften başlayarak  çocuğa ilk dersini verirdi.

Sıbyan mektepleri, çocukların kendilerini evlerinde gibi hissetmeleri için umumiyetle bir, en fazla da iki katlı olarak inşa edilirdi.Fotoğrafta: Kağıthane Köyü İlkokulu, muallimleri ve minik öğrencileri görünmekte... Kız öğrenciler hocalarının soluna, erkek öğrenciler de sağına geçmiş... Kızlar beyaz entariler giymiş, başlarına da süslü başlıklar takmışlar ... Erkek öğrencilerin ekserisinin başında fes var ... Ortadaki muallimin arka sağ, sol ve erkek öğrencilerin bittiği yerdeki kişiler diğer muallimler olmalı. En soldaki iki kişi de ahaliden olsa gerek... Herkes fotoğrafçıya dönmüş ... Bir taraftan duaya amin derken, bir taraftan da poz veriyorlar ...


2010

(Dergiyi okumak için ismine tıklayın.)